Υπερτασική Νεφροπάθεια

Η αρτηριακή υπέρταση είναι επιπλοκή αλλά και αίτιο χρόνιας

νεφρικής νόσου. Ειδικά μια αρτηριακή υπέρταση για χρόνια

αρρύθμιστη προκαλεί βλάβη στους νεφρούς που εκδηλώνονται με

επηρεασμένη νεφρική λειτουργία αλλά και πρωτεϊνουρία.