ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Πρόκειται για την απότομη έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Είναι συνήθως παροδική και αναστρέψιμη, μπορεί όμως σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια ή να παραμείνει μέχρι ενός βαθμού μειωμένη η νεφρική λειτουργία. Συνήθως συνοδεύεται από μείωση της ποσότητας των αποβαλλόμενων ούρων.